ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ


 

ЭВЛЭРЛИЙН ГЭРЭЭ


20__ он __ сарын __ өдөр                                            Дугаар___                                                            Хархорин сум


Өргөдөл гаргагч: ___________________овогт ____________________-ийн __________________________

Хаяг: _______________ аймаг, ____________________сум, ____________-р баг, __________________________ тоотод оршин суугч, регистрийн дугаар _________________________

Харилцах утас: ________________________


 

Эвлэрэлд уригдсан тал: ______________________ овогт ____________________-ын _______________________

Хаяг: ___________________ аймаг, ____________________сум, ______________-р баг, ____________________________ тоотод оршин суугч, регистрийн дугаар ____________________________

Харилцах утас: ______________________________


 

Маргааны агуулга: __________________________________________________________________________________________________


 

Өргөдөл гаргагч _____________________________ эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл болон тайлбартаа: ___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ гэжээ.


Эвлэрэлд уригдсан тал _____________________________________ эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан тайлбартаа: ___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ гэжээ.


Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцогч өргөдөл гаргагч ___________________, эвлэрэлд уригдсан тал ____________________ нар нь Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Цэдэнгийн дэмжлэгтэйгээр __________________________________________________________________________________________ маргааны талаар харилцан тохиролцож, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1 дэх хэсгийг үндэслэн 20__ оны__дугаар сарын __-нийөдөр эхэлсэн эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагааны явцад дараах зүйлийг тохиролцож эвлэрлийн гэрээ байгуулав. Үүнд:


Тохиролцсон байдал:


1.Эвлэрэлд уригдсан тал ______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ тохиролцон эвлэрлийн гэрээ байгуулав.


2.Эвлэрэлд уригдсан тал ______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

гүйцэтгэх хуудас бичүүлж шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх журмаар авах болно.

 

 

3.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т зааснаар эвлэрлийн гэрээг шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулахаар тохиролцов.

 

 


 

 

ЭВЛЭРЛИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН


 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ: ....................................... ________________


 

ЭВЛЭРЭЛД УРИГДСАН ТАЛ: .......................... ________________


 

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ: .............................. Д.ЦЭДЭН


Бидэнтэй нэгдээрэй
Подкаст
Монгол улсын Шүүхүүд